.

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เอกลักษณ์โรงเรียน

"แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์ผู้เรียน

รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

 

 
 
สพม 30 เพจโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมgg.gg/bbix7

   

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.153.73.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 219,815
  หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

                 ข้อมูลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

   โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์  “โนนสง่า”  หมู่ที่  2  บ้านโนนข่า  ตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่  63  ไร่  2  งาน  56  ตารางวา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  ..2528  โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  112  คน  เดิมนั้นอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านโนนข่าเป็นที่เรียนชั่วคราว  วันที่  12  พฤศจิกายน  2528  ได้ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จจึงย้ายเข้ามาเรียนอยู่ในที่ปัจจุบัน

                ปัจจุบัน  (ปีงบประมาณ  2557) ได้เปิดทำการสอนตามแผนคือ   2– 2– 2   /   1– 2– 1  จำนวนห้องเรียน  10  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 328 คน  แบ่งกลุ่มการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาออกเป็น  4  กลุ่ม   คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีนายนพรัตน์  มูลศรีแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางนัทพร บุตกุล  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

แผนปฎิบัติการ นท.pdf
image001.png
 
 
นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
: โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคม
130 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
Email : nongkhonthai130@gmail.com