.

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 283,603
 

สพฐ.https://www.obec.go.th/

สพม.30 https://www.sesao30.go.th/  

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม gg.gg/g1puc

ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตgg.gg/m0366

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
เอกลักษณ์โรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน : รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ปรัชญาการจัดการศึกษา: การศึกษาคือเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์

คำขวัญ:ชุมชนสรรค์สร้าง  เบ่งบานคุณธรรม  นำวิชาการ    สืบสานประเพณี  วิถีพอเพียง

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร นำไปสู่มาตรฐานสากล

และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้

โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๔. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การกำกับ

ตรวจสอบและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

  

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๒. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

๓. บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. บุคลากรมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๖. โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีธรรมาภิบาลและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๗. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

จุดเน้น

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

๒. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

๓. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย

การสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. การบริหารและการจัดการศึกษาบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

๗. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๘. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๙. ร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์โรงเรียน

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

๕. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
 
นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 มกราคม 2564
 

 กระดานถาม-ตอบ http://gg.gg/mjndt

 

 
Hacked by Xyp3r2667
130 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
Tel : 044-056213  Fax : 044-056123
Email : nongkhonthai130@gmail.com