.

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 241,664
 

สพฐ.https://www.obec.go.th/

สพม.30 https://www.sesao30.go.th/  

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม gg.gg/g1puc

 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
เอกลักษณ์โรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน : รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
 
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร นำไปสู่มาตรฐานสากล
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การกำกับ
ตรวจสอบและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมุ่งสู่มาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
๓. บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีธรรมาภิบาลและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๗. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
: โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคม
130 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
Tel : 044-056213  Fax : 044-056123
Email : nongkhonthai130@gmail.com