.

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เอกลักษณ์โรงเรียน

"แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์ผู้เรียน

รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

 

 
 
สพม 30 เพจโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมgg.gg/bbix7

 เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมgg.gg/f29le

   ลิงก์ DLIT http://www.dlit.ac.th/home.php

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.186.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 228,913
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
เอกลักษณ์โรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน : รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
 
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร นำไปสู่มาตรฐานสากล
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การกำกับ
ตรวจสอบและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมุ่งสู่มาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
๓. บุคลากรมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีธรรมาภิบาลและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๗. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
: โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคม
130 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
Email : nongkhonthai130@gmail.com