.

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 1 People
IP number 3.236.159.130
You are visitor number 248,148
 

สพฐ.https://www.obec.go.th/

สพม.30 https://www.sesao30.go.th/  

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม gg.gg/g1puc

 

  Home page    Contact us 
Contact us
 

                 ข้อมูลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

   โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์  “โนนสง่า”  หมู่ที่  2  บ้านโนนข่า  ตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่  63  ไร่  2  งาน  56  ตารางวา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  ..2528  โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  112  คน  เดิมนั้นอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านโนนข่าเป็นที่เรียนชั่วคราว  วันที่  12  พฤศจิกายน  2528  ได้ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จจึงย้ายเข้ามาเรียนอยู่ในที่ปัจจุบัน

                ปัจจุบัน  (ปีงบประมาณ  2557) ได้เปิดทำการสอนตามแผนคือ   2– 2– 2   /   1– 2– 1  จำนวนห้องเรียน  10  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 328 คน  แบ่งกลุ่มการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาออกเป็น  4  กลุ่ม   คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีนายนพรัตน์  มูลศรีแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางนัทพร บุตกุล  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

แผนปฎิบัติการ นท.pdf
image001.png
 
 
นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
August 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 August 2563
 
: โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคม
130 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
Tel : 044-056213  Fax : 044-056123
Email : nongkhonthai130@gmail.com